CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

D I S C U R S U L Președintelui Republicii Moldova, domnul Igor DODON, rostit în Duma de Stat a Federației Ruse

Domnule Președinte al Dumei de Stat a Adunării Federale a Federației Ruse,

Domnilor deputați în Duma de Stat,

Permiteți-mi să vă aduc mulțumiri pentru posibilitatea pe care mi-ați oferit-o de a lua cuvîntul de la tribuna Dumei de Stat, în calitate de Președinte al Republicii Moldova, și de a-mi exprima poziția asupra problemelor dezvoltării relațiilor dintre Republica Moldova și Federația Rusă și a proceselor actuale ce vizează interesele țărilor și popoarelor noastre, precum și asupra posibilităților pe care le văd eu pentru a conferi un conținut real parteneriatului strategic dintre statele noastre.
Mai întîi de toate, doresc să afirm că Federația Rusă a fost, este și va fi partenerul strategic al Republicii Moldova. Nimeni nu va reuși să distrugă relațiile frățești, spirituale, culturale, economice și de prietenie pe care popoarele noastre le-au clădit de-a lungul veacurilor.
Confirm cu tărie că la nivel politic noi facem tot posibilul pentru a menține și a întări acest parteneriat. În cadrul vizitei mele oficiale întreprinse recent în Federația Rusă, i-am adus încă o dată mulțumiri domnului Președinte Vladimir Putin, în timpul unei întrevederi, pentru sprijinul acordat de domnia sa Moldovei și cetățenilor ei.
Problemele dezvoltării relațiilor interstatale bilaterale se vor afla și de acum înainte pe ordinea de zi a dialogului președinților Moldovei și Rusiei. Sînt convins că în timpul apropiat, în urma alegerilor parlamentare din Moldova, consolidarea legăturilor moldo-ruse va constitui una dintre prioritățile majore și la nivelul parlamentelor și guvernelor ambelor noastre țări.

Stimați prieteni,

Istoria relațiilor moldo-ruse cuprinde un șir de secole. Încă de pe la finele veacului al XV-lea, de pe vremea domniei marelui cneaz al Moscovei Ivan al III-lea și a domnitorului moldovean Ștefan cel Mare, relațiile dintre popoarele noastre se întemeiau pe credința ortodoxă unică, pe prietenie și respect reciproc. Aceste tradiții au fost continuate în secolele XVII-XVIII de țarul Aleksei Mihailovici și de domnitorii moldoveni Vasile Lupu și Gheorghe Ștefan, mai apoi de primul împărat al Rusiei Petru cel Mare și de eminentul domnitor moldovean, savant și iluminist, Dimitrie Cantemir. La dezvoltarea relațiilor dintre popoarele noastre au adus o contribuție considerabilă iluminiștii marcanți Nicolae Milescu Spătaru, Alexandru Sturdza și Mitropolitul Gavriil Bănulescu Bodoni. În istoria Rusiei, mai multe file glorioase au fost înscrise de academicianul Lev Berg și de renumitul arhitect Alexei Șciusev – ambii originari din Moldova.
Cei 105 ani de existență în componența Imperiului Rus ne-au învățat popoarele să trăiască în pace și bună înțelegere, să construiască statul comun. În această perioadă nu a fost nicio răscoală împotriva autorităților ruse. Plaiul nostru păstrează cu multă grijă amintirea aflării în Moldova a marelui poet rus Aleksandr Pușkin, a activității guvernatorului Ivan Inzov, a primarului Chișinăului Karl Schmidt, a arhitectului Alessandro Bernardazzi și a pedologului Vasili Dokuceaev.
În a doua jumătate a secolului XX, cînd în fruntea republicii se afla Ivan Ivanovici Bodiul, Moldova s-a transformat într-un adevărat plai înfloritor, care era cunoscut nu doar în Uniunea Sovietică, ci și departe de hotarele acesteia. Expresia „Moldova însorită” este și astăzi larg folosită în viața de zi cu zi. Ținem bine minte că Chișinăul – capitala noastră, a devenit un oraș alb, „o floare de piatră”, grație sprijinului acordat de toate republicile sovietice, care pe atunci făceau parte din URSS și, în primul rînd, de Federația Rusă.
O amintire istorică continuă care cuprinde secole de victorii comune și de vremuri de restriște trăite împreună ne unește popoarele noastre. La 9 mai 2020 se împlinesc 75 de ani de la Victoria asupra fascismului în Europa. Poporul nostru este unul dintre popoarele învingătoare în acest război. Sute de mii de conaționali au participat la război, zeci de mii au rămas pe cîmpul de luptă. 18 originari din Moldova s-au învrednicit de titlul „Erou al Uniunii Sovietice”. În august 2019 vom celebra cea de 75-a aniversare a eliberării Moldovei de sub cotropitorii fasciști. Am început deja pregătirile pentru această importantă dată, care va fi sărbătorită în țara noastră la nivel de stat.

Stimați deputați,
(referitor la relațiile bilaterale)

Pe 27 august 1991, Republica Moldova și-a proclamat independența. Moldova ca stat independent a fost recunoscută de mai bine de 160 de țări din lume. În această perioadă, țara a devenit membru al unor organizații mondiale și paneuropene, regionale și subregionale influente. 

Un deceniu mai tîrziu, în 2001, țările noastre au semnat, apoi au ratificat Acordul de prietenie și colaborare dintre Republica Moldova și Federația Rusă, care a stabilit un nou reper în istoria multiseculară a relațiilor moldo-ruse. Țările noastre au convenit să consolideze prietenia frățească și să dezvolte parteneriatul strategic care răspunde intereselor vitale ale popoarelor moldovenesc și rus.
Temeiul juridico-contractual al colaborării moldo-ruse de astăzi îl constituie cele peste 150 de documente semnate la nivel interstatal, interguvernamental și interinstituțional. În toate aceste documente, semnate de Republica Moldova și Federația Rusă, cele două părți s-au străduit întotdeauna să țină cont de interesele reciproce în domeniile politic, economic, social și umanitar, în vederea creării unei baze trainice de cooperare între statele noastre.
Actualmente, crește interesul reciproc pentru realizarea unor măsuri practice concrete în vederea aprofundării colaborării economice, tehnico-științifice, culturale și umanitare, pentru crearea unor premise de dezvoltare durabilă și pe termen lung a relațiilor moldo-ruse în scopul sporirii calității vieții și a protecției social-juridice a cetățenilor din ambele țări. Voi menționa că aproape toată populația țării, într-o măsură mai mare sau mai mică, cunoaște limba rusă. Mai bine de un milion de cetățeni moldoveni consideră limba rusă drept limba de bază în comunicarea cotidiană. Limbii ruse i s-a conferit în Moldova statutul de limbă de comunicare interetnică.
Forumul economic moldo-rus care s-a desfășurat la Chișinău, la mijlocul lunii septembrie curent, a demonstrat că cercurile de afaceri din Rusia și din Moldova sînt interesate să dezvolte colaborarea, să realizeze proiecte comune. Datorită eforturilor conjugate ale președinților Rusiei și Moldovei, în 2017-2018 au sporit schimburile comerciale între țările noastre, comparativ cu anii 2014-2016.
Am convingerea că prin eforturi comune vom putea obține nu numai majorarea schimbului reciproc de mărfuri, ci și avansarea cooperării noastre economice la un nivel nou, mai înalt, de dezvoltare.
Doresc să mulțumesc, în special, în persoana dumneavoastră, conducerii Federației Ruse pentru atitudinea binevoitoare față de cetățenii Moldovei în număr de peste o jumătate de milion, care se află temporar sau permanent pe teritoriul Rusiei. De asemenea, țin să exprim o recunoștință aparte pentru soluționarea unui șir de probleme referitoare la ridicarea restricțiilor impuse anterior cetățenilor Moldovei de către serviciile migraționale ale Rusiei.
Odată cu direcțiile expuse pentru cooperarea noastră, astăzi noi resimțim îndeosebi necesitatea activizării colaborării interparlamentare. Grupul parlamentar de prietenie cu Federația Rusă, creat în Parlamentul Moldovei sub conducerea președintelui Partidului Socialiștilor, doamna Zinaida Greceanîi, este cel mai numeros.
Totodată, conducerea și majoritatea deputaților din actualul Parlament al Moldovei tergiversează în mod artificial dezvoltarea potențialului existent. Din păcate, la Chișinău încă nu toți au înțeles că interesele naționale ale țării nu trebuie stabilite în funcție de interesele ideologice false și cele de partid.
Restabilirea plenară a dialogului interparlamentar, precum și reluarea activității Comisiei interguvernamentale pentru colaborarea comercială și economică a Moldovei și Rusiei vor impulsiona considerabil dezvoltarea parteneriatului strategic dintre țările noastre.
Sînt sigur că aceste sarcini și multe altele vor fi unele primordiale pentru noul Parlament și Guvern ale Republicii Moldova, care vor fi formate în urma viitoarelor alegeri parlamentare, programate să aibă loc pe 24 februarie 2019.
Astfel, conjugarea eforturilor Președintelui țării, Parlamentului și Guvernului Moldovei va constitui chezășia unui parteneriat strategic trainic și de succes cu Federația Rusă.
Ca Președinte al Republicii Moldova sînt convins de necesitatea de a păși ferm pe calea întăririi legăturilor economice dintre țările noastre, care pun o bază trainică pentru realizarea unui dialog politic reușit și a parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și Federația Rusă. Pentru a conferi un conținut concret politicii parteneriatului strategic moldo-rus într-o perspectivă anumită, consider oportun să pregătim și să semnăm o declarație comună privind parteneriatul strategic și să creăm un comitet mixt la nivel politic înalt, al cărui scop va fi discutarea multilaterală a problemelor cu caracter strategic.

Doamnelor și Domnilor,
(privind politica externă echilibrată)

Vedem că Rusia, ca una dintre marile puteri, exercită o influență substanțială asupra proceselor mondiale în sfera securității globale, în problemele formării ordinii internaționale echitabile și a lumii multipolare. În acest context, considerăm că putem concerta eforturile pentru a reacționa în mod eficient la provocările actuale și la amenințările la adresa existenței statului moldovenesc.
În condițiile unui dezechilibru în creștere al relațiilor politice și economice internaționale la nivel global și regional trebuie cu toții să identificăm căile stabilizării lor.
Țin să reiterez interesul Republicii Moldova de a construi o politică externă armonioasă și echilibrată pentru a nu cădea victime în confruntarea geopolitică dintre Est și Vest.
Am convingerea că atît Moldova, cît și Rusia își conștientizează în deplină măsură responsabilitatea pentru întărirea stabilității și securității în Europa, pentru menținerea păcii civice și a concordiei interetnice, străduindu-se să contribuie puternic la crearea unui sistem mai eficient și mai durabil de securitate în Europa și în lume.
Într-adevăr, noi resimțim o necesitate stringentă de întărire a parteneriatului strategic cu Federația Rusă, de dezvoltare a relațiilor cu țările CSI și ale Uniunii Economice Euroasiatice. În anul curent, Moldova a devenit prima țară care a obținut statutul de observator în cadrul UEEA. Vom promova o politică echilibrată, direcționată spre o cooperare constructivă cu toți partenerii noștri.
Sarcina pe care o am ca Președinte al țării este să creăm un stat unic de drept, polietnic, democratic, neutru, în care fiecărui locuitor să-i fie garantate condiții decente de viață și încrederea în ziua de mîine. Acesta este dezideratul majorității absolute a cetățenilor Moldovei.
Avem convingerea că Republica Moldova poate deveni și poate să se dezvolte ca stat, precum și să încheie procesul de unificare a țării, inclusiv păstrîndu-și statutul constituțional de neutralitate permanentă.
În lumea contemporană se acordă o importanță majoră problemelor securității internaționale. Orice acțiune neechilibrată și încercare de abatere a Republicii Moldova de la statutul său de neutralitate ar putea conduce la o destabilizare gravă în țară și ar putea lăsa Moldova pe zeci de ani înainte în zona unui risc permanent, înainte de toate în privința securității naționale și regionale.
De-a lungul perioadei independenței sale poporul moldovenesc a susținut în mod constant prevederea constituțională privind neutralitatea permanentă a Republicii Moldova. Deși, din păcate, clasa politică nu a dat dovadă pînă în prezent de capacitatea de a consfinți în modul cuvenit în legislația moldovenească voința cetățenilor în această chestiune importantă din punct de vedere strategic.
Poziția mea fermă este că statutul constituțional de neutralitate permanentă trebuie întărit și dezvoltat, de asemenea trebuie să obținem recunoașterea lui internațională, ceea ce, fără îndoială, va contribui la dezvoltarea durabilă și la prosperarea Republicii Moldova ca stat modern.

Doamnelor și domnilor,
(privind reglementarea transnistreană)

Totodată, în această lume zbuciumată avem stringentă nevoie de mecanisme ale unor garanții bazate pe dreptul internațional. Sînt necesare garanțiile privind inviolabilitatea frontierelor externe și asigurarea securității dezvoltării statului neutru Republica Moldova. Sînt sincer convins că asigurarea securității și a perspectivelor dezvoltării Moldovei nu este posibilă fără soluționarea pașnică și echitabilă a problemei transnistrene în formatul „5+2”, în care Federația Rusă este mediator și garant al reglementării politice atotcuprinzătoare a acestei probleme.
În acest context, țin să atrag atenție asupra problemei misiunii de menținere a păcii care activează cu succes de mai mulți ani în Republica Moldova pe ambele maluri ale Nistrului. Printre principalele rezultate ale operației pacificatoare, obținute pe parcursul celor 26 de ani, pot fi nominalizate următoarele: a fost restabilită atmosfera de pace, au fost create condiții pentru procesul politic de negocieri, nu s-a admis nicio criză, care s-ar fi soldat cu aplicarea armelor între părțile în conflict. De aceea, oricît s-ar strădui criticii din țară și din străinătate, cetățenii Republicii Moldova știu foarte bine că pacea pe Nistru a fost reinstaurată grație operației pacificatoare care activează și în prezent.
Sînt convins că atîta timp cît nu va fi identificată o soluție politică durabilă și viabilă a problemei transnistrene, cît nu va fi pus de acord mecanismul de menținere a păcii și stabilității în perioada postconflictuală, doar un populist sau un provocator ar putea vorbi despre încheierea operației de pacificare în curs, scopul acestora fiind destabilizarea situației în Republica Moldova și în toată regiunea.
De la începutul exercitării mandatului de Președinte am avut deja patru întrevederi cu liderul Transnistriei, Vadim Krasnoselski. În cadrul întîlnirilor din anul în curs, în aprilie și septembrie, am discutat în detaliu cum am putea asigura funcționarea stabilă a Comisiei unificate de control (CUC), care activează în zona de securitate. Ne-am pronunțat de asemenea pentru susținerea fermă a misiunii mixte de pacificatori de pe Nistru și ne-am exprimat satisfacția pentru mersul realizării Pachetului de măsuri constituit din opt puncte pentru întărirea încrederii, document coordonat încă la 4 ianuarie 2017 în timpul primei noastre întrevederi.
În același timp, solicit reînscrierea în viitorul apropiat pe ordinea de zi a formatului de negocieri „5+2” a discutării modelului posibil de soluționare politică a conflictului transnistrean. Dacă vom putea să ne consolidăm – vom putea să realizăm și soluționarea istorică a unificării țării. Avem toate cele necesare pentru dezvoltarea unui stat polietnic prin intermediul unei politici interne și externe consecvente și echilibrate.
Am toată încrederea că Rusia va face tot posibilul pentru menținerea păcii la noi, pentru ca Moldova să poată într-un viitor apropiat să-și realizeze șansa istorică de dezvoltare ca stat independent, suveran, teritorial integru în frontierele recunoscute în plan internațional.
Sînt sincer convins că Rusia depune eforturi pentru a construi împreună cu Moldova relații strategice interstatale reciproc avantajoase în interesele popoarelor noastre.
Bineînțeles, noi ne vom construi țara și viitorul nostru, bazîndu-ne pe interesele noastre naționale. Depunem eforturi pentru elaborarea unui program de dezvoltare și modernizare a Moldovei pentru următorii 15-20 de ani, dar nu împreună cu cineva împotriva cuiva. Politica „ori – ori”, promovată de un șir de mari puteri în ultimii ani față de Republica Moldova, și-a demonstrat caracterul falimentar, eronat și chiar păgubos.
Îmi repet gîndul expus la Forumul economic internațional din Sankt-Petersburg în 2017: nu dorim să jucăm rolul unui pion în bătăliile geopolitice pe cîmpul de șah. Sînt împotrivă ca Republica Moldova să fie transformată într-o zonă gri de tampon. Nu vom fi prieteni cu cineva nici împotriva Rusiei, nici împotriva oricărei alte țări sau uniuni de țări. Aceasta este poziția Președintelui și a majorității covîrșitoare a cetățenilor Republicii Moldova.

Stimați deputați,

Țin să vă aduc la cunoștință că în aceste zile au loc consultări intense cu partenerii noștri internaționali principali: Rusia, SUA, Germania, Franța, reprezentanții Uniunii Europene, OSCE și cu alți participanți interesați. Aceste consultări prevăd punerea în aplicare pentru Republica Moldova a conceptului de politică externă echilibrată și nu a celui „ori – ori”, care în cele din urmă ar trebui să conducă la îndeplinirea sarcinii la scară națională – consolidarea și dezvoltarea durabilă a unui stat unic de drept, polietnic, democratic, neutru.
În calitate de Președinte, voi depune tot efortul și străduința ca Moldova, situată între Vest și Est, să devină un exemplu reușit de cooperare între Vest și Est în sprijinirea dezvoltării Republicii Moldova ca stat unic și teritorial integru.
În acest context, propun, în speranța că Rusia ne va acorda sprijin, să organizăm, în 2020, Conferința internațională la nivel înalt privind Moldova, ale cărei rezultate ar aduce o contribuție semnificativă la consolidarea securității europene și ar iniția implementarea practică a unui proiect global pentru construirea unui spațiu comun de stabilitate și dezvoltare. Convingerea mea fermă este că Federația Rusă poate deveni unul dintre participanții-cheie la această conferință.
La ora actuală, Republica Moldova este pe punctul de a adopta un șir de decizii importante și responsabile care necesită atît consolidare internă, cît și sprijin internațional multilateral.

Stimați deputați,

În final, doresc să menționez că sper să am sprijinul și ajutorul dumneavoastră în implementarea Programului de acțiuni, pe care l-am adoptat împreună cu Președintele Rusiei, Vladimir Putin. În timpul vizitei mele la Moscova am convenit să proclamăm anul 2019 – Anul Moldovei în Rusia, iar anul 2020 – Anul Rusiei în Moldova, pentru a susține și dezvolta toate tipurile de legături culturale și umanitare între popoarele țărilor noastre.
Reiterînd mulțumirile pentru că mi-ați oferit ocazia de a lua cuvîntul în această sală, vă urez multă sănătate și succese importante în activitatea legislativă în numele și beneficiul Statului Rus și al poporului său.


Vă mulțumesc pentru atenție.